Portfolio

W niniejszej sekcji znajdziesz przykładowe tłumaczenia z różnych dziedzin. Tekst przetłumaczony zawsze występuje w kolorze pomarańczowym.

Rusznikarstwo
Rolnictwo/budowa maszyn
Medycyna/SPO
Medycyna/ulotka leku
Marketing
Rusznikarstwo
REMOVAL OF FIRING PIN ASSEMBLY AND EXTRACTOR DEPRESSOR PLUNGER ASSEMBLY
DEMONTAŻ ZESPOŁU IGLICY ORAZ ZESPOŁU OSI WYCIĄGUTo aid in the removal of the slide cover plate, place the muzzle end of the slide on a smooth, flat surface such as table. Keep the slide in an upright position while applying firm downward pressure on the slide. With your free hand, use a pin punch to push the spacer sleeve towards the muzzle (Figs. 18&19).
Aby proces demontażu płytki oporowej zamka przebiegał sprawniej, należy oprzeć pistolet wylotem lufy na gładkim, równym podłożu, np. stole. Zdecydowanie przyciskając zamek, utrzymać go w pozycji pionowej. Wolną ręką, wykorzystując wybijak, popchnąć tuleję dystansową w stronę wylotu lufy (rys. 18 i 19). Simultaneously, slide the cover plate down and off.
W tym samym czasie należy przesunąć płytkę oporową w dół, a następnie ją wyjąć.  SAFETY WARNING: The firing pin assembly and extractor depressor plunger are under compression. While removling the slide cover plate, place your thumb over the firing pin assembly and extractor depressor plunger to prevent these parts from ejecting.
UWAGA: Zespoły iglicy oraz osi wyciągu są naprężone. Demontując płytkę oporową zamka, należy wymienione zespoły przytrzymać kciukiem od góry, by zapobiec ich wypadnięciu.  It is possible that the slide cover plate will require some additional downward force during disassembly of a new pistol. A thin-bladed screw driver may be used to start removal.
Może się zdarzyć, że przy demontażu nowego pistoletu płytka oporowa zamka będzie wymagać użycia szczególnie dużej siły. Wówczas do rozpoczęcia demontażu można wykorzystać płaski śrubokręt.
Rolnictwo/budowa maszyn

STRUCTURE AND FUNCTIONS OF THE COMBINE
BUDOWA I FUNKCJE KOMBAJNU

Standard Threshing Mechanism
Standardowy zespół młócący

The cutting and feeding equipment takes the crops in for threshing.
Zespół tnący oraz transportowy odpowiadają za przeniesienie zboża w celu jego wymłócenia.

The straw dividers limit the crop to be cut and bring it within reach of the reel. The reel, together with the crop lifters, lift the laid-down crop up and take it from the cutting knife onto the table auger. The table auger gathers the cut crop and feeds it onto the crop elevator, which takes the crop forward to be threshed. Stones and other heavy objects are pushed to the stone trap thus preventing damage to the threshing mechanism.
Rozdzielacze łanu ograniczają ilość ścinanego zboża i przenoszą je w pobliże nagarniacza. Nagarniacz przy pomocy podnośników źdźbeł podnosi położone zboże i przemieszcza je z listwy tnącej w stronę podajnika ślimakowo-palcowego. Podajnik ten gromadzi ścięte zboże, a następnie przekazuje je do przenośnika pochyłego, który z kolei odpowiada za transport do młocarni. Chwytacz kamieni wyłapuje kamienie i inne ciężkie przedmioty, zapobiegając powstaniu uszkodzeń zespołu młócącego.

The threshing mechanism separates the grains from the straw.
Zespół młócący oddziela ziarno od słomy.

The threshing cylinder beats the grain off on the concave. Most of the threshed grain and chaff go through the concave into the grain pan.

The rear beater and the concave extension take the threshed straw onto the straw walkers.

Bęben młócący młóci ziarno na klepisku. Przez otwory w klepisku większość wymłóconego ziarna wraz z zanieczyszczeniami przedostaje się na podsiewacz. Wymłócona słoma jest odrzucana w kierunku wytrząsaczy za pomocą odrzutnika słomy i przedłużenia klepiska. 

The separating and cleaning equipment sieves the grains.
Zespół oddzielająco-czyszczący przesiewa ziarna.

The straw walkers separate the grains from the straw and eject the straw out to the field from the rear of the combine. The CSP ruffling drum placed above the straw walkers intensifies the separation of loose grains from the straw by opening a fluffier area into the straw flow (accessory). The grains run along the bottom grooves to the grain pan. The grain pan takes the threshed material to the shaker shoe. The chaff and any light remains are sorted topmost in the grain pan with the grain at the bottom.

Wytrząsacze oddzielają ziarna od słomy i wyrzucają ją na zewnątrz z tyłu kombajnu. Separator rotacyjny CSP znajdujący się ponad wytrząsaczami wzmaga oddzielanie luźnych ziaren od słomy poprzez umożliwienie jej swobodniejszego przepływu (stanowi on wyposażenie dodatkowe). Ziarna przedostają się przez dolne wyżłobienia i wpadają do podsiewacza. Podsiewacz następnie przenosi wymłóconą masę do przetrząsacza. Zanieczyszczenia oraz wszelkie drobne pozostałości są sortowane w górnej części podsiewacza, natomiast ziarno osadza się w części dolnej.

The air stream from the fan lifts the light chaff in the air and transports it over the shaker shoe and out of the machine, Heavier grains and any partly threshed material fall through the chaff sieve. Any larger remains move out along the sieve. Clean grain falls onto the grain auger through the grain sieve and is transported from there by the grain elevator and filling auger to the grain tank. The grains and occasional straw bits, which lie on the shaker shoe extension, fall to the returns course to be rethreshed.

Strumień powietrza generowany przez wentylator unosi drobne zanieczyszczenia i przemieszcza je do przetrząsacza, a stamtąd na zewnątrz maszyny. Cięższe ziarna oraz częściowo wymłócona masa przechodzą przez sito oddzielające zanieczyszczenia. Wszelkie większe pozostałości zsuwają się na zewnątrz po sicie. Czyste ziarna spadają przez otwory w sicie zbożowym na ślimak zbożowy i stamtąd, dzięki zastosowaniu podnośnika ziarnowego, są przenoszone do zbiornika ziarna. Ziarna oraz ewentualne kawałki słomy, które znajdują się na przedłużeniu przetrząsacza, zostają przetransportowane do powtórnego wymłócenia.

The chopper cuts and spreads the straw.

Rozdrabniacz słomy odpowiada za jej skoszenie oraz rozrzut.

After the straw walkers, the straw is either discharged uncut onto the field or taken to the chopper, which cuts and spreads it out.

Po przejściu przez wytrząsacze słoma zostaje pozostawiona nieprzetworzona na polu albo przetransportowana do rozdrabniacza, który dokonuje jej pocięcia oraz rozrzucenia.

Medycyna/SPO

Przechowywanie
Storage
4.1 Pomieszczenia
Pomieszczenia znajdują się na parterze budynku. Kontrola dostępu do pomieszczeń biurowych ma miejsce przy wejściu do budynku oraz w recepcji wewnętrznej. W przypadku dostawy i odbioru towaru osoby z zewnątrz firmy mogą przebywać jedynie w komorze przyjęć lub wydań.
4.1  Rooms
Rooms are located on the building’s ground floor. Office rooms access control is performed while entering the building and in the internal reception. In case of goods delivery or receipt, persons not employed in the company may only stay in the inbound and outbound chamber.

4.2 Urządzenia chłodnicze
Produkty lecznicze wymagające temperatury przechowywania z zakresu +2 do +8 C° są przechowywane w komorze chłodniczej lub w szafach chłodniczych. Urządzenia chłodnicze mają stały rejestr temperatury.
4.2  Refrigeration equipment
Medicinal products that require a storage temperature of +2 to +8 °C are stored in the walk-in refrigerator or refrigeration cabinets. Refrigeration equipment constantly registers the temperature.


4.3 Oddzielenie produktów leczniczych od innych towarów

W szafach metalowych, w komorze przyjęć i wydań, w komorze chłodniczej oraz wydzielonych szafach chłodniczych przechowywane są wyłącznie leki.
4.3  Separating medicinal products from other goods
Metal cabinets, receiving and dispatch bay, cold room and separated refrigeration cabinets are solely used to store medicines.

6.1 Zasada FEFO podczas wydawania towaru
W firmie obowiązuje zasada FEFO, która oznacza, że towar z najkrótszą datą ważności jest również pierwszy wydawany (wysyłany).
6.1  FEFO principle in goods dispatch
The company follows the FEFO principle meaning that goods with the shortest expiry date are first dispatched (shipped).

7 Status dopuszczenia do użytku towarów
Hurtownia farmaceutyczna Pharm dystrybuuje wyłącznie towary dopuszczone do obrotu w poszczególnych krajach. Hurtownia Pharm nabywa leki bezpośrednio od producentów lub podmiotów posiadających w poszczególnych krajach pozwolenie na obrót lekami hurtowni farmaceutycznych.
7 Goods marketing authorisation status
Pharm pharmaceutical wholesale company distributes solely the goods admitted to trading in particular countries. Pharm buys medicines directly from producers or entities authorised to trade pharmaceutical wholesale companies’ medicines in particular countries.

Medycyna/ulotka leku

If you take more Aldactone than you should
If you accidentally take too many tablets, contact your doctor or nearest hospital accident and emergency department immediately. The symptoms of an overdose are feeling drowsy, dizzy, feeling dehydrated and you may feel confused. You may also feel or be sick, suffer from diarrhoea and may have skin rashes that will appear as flat red areas of skin with overlapping small raised bumps. Changes in your blood sodium and potassium levels may leave you feeling weak and suffering from tingling, prickling or numbness of the skin and/or muscle spasms but these symptoms are unlikely to be associated with severe overdosage.
Przedawkowanie leku Aldactone
W razie przypadkowego przyjęcia zbyt dużej dawki leku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalnym oddziałem ratunkowym. Do objawów przedawkowania należą: uczucie senności, zawroty głowy, odwodnienie organizmu. Możliwe jest też występowanie uczucia zdezorientowania. Osoba, która przedawkowała lek Aldactone, może również odczuwać nudności lub mieć wymioty, może występować u niej biegunka oraz wysypki skórne objawiające się płaskimi zaczerwienieniami z nachodzącymi na nie niewielkimi uwypukleniami. Zmiany poziomu sodu i potasu we krwi mogą wywołać osłabienie oraz uczucie mrowienia, kłucia lub odrętwienia skóry lub kurcze mięśni, jednakże objawy te rzadko są utożsamiane z poważnym przedawkowaniem leku.

Marketing

To help you kick off your World Cup watch-a-thon, Google has everything you need to keep track of what’s happening on and off the pitch. From Search and News to YouTube, Maps and more, here’s how Google can help enhance your football fan experience this year.

Co powiesz na Mundialowy maraton z Google? Miej oko na to, co dzieje się na murawie i poza nią. W tym roku nic cię nie ominie: korzystaj z Wyszukiwarki, czytaj Wiadomości, oglądaj YouTube i przeglądaj Mapy. A to dopiero rozgrzewka. Pozwól Google podkręcić swoje piłkarskie doznania.

Przykładowe realizacje tłumaczeń audiowizualnych
https://www.youtube.com/watch?v=NAYkF04IZHIhttps://www.youtube.com/watch?v=fctH_1NuqCQhttps://www.youtube.com/watch?v=h0ZrBr9DOwAhttps://www.youtube.com/watch?v=EtZQT3avFaY